Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /httpdocs/CMS/plugins/system/gcalendar/gcalendar.php on line 53

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /httpdocs/CMS/templates/feuerwehr/index.php on line 25
Statut

Strict Standards: Declaration of sliCommentsControllerComments::display() should be compatible with JController::display($cachable = false, $urlparams = false) in /httpdocs/CMS/components/com_slicomments/controllers/comments.php on line 0

Strict Standards: Declaration of sliCommentsControllerComments::getModel() should be compatible with JController::getModel($name = '', $prefix = '', $config = Array) in /httpdocs/CMS/components/com_slicomments/controllers/comments.php on line 0

Strict Standards: Declaration of sliCommentsModelComments::populateState() should be compatible with JModelList::populateState($ordering = NULL, $direction = NULL) in /httpdocs/CMS/components/com_slicomments/models/comments.php on line 14

Strict Standards: Declaration of sliCommentsModelComments::getTable() should be compatible with JModel::getTable($name = '', $prefix = 'Table', $options = Array) in /httpdocs/CMS/components/com_slicomments/models/comments.php on line 14

Statut

Klub sportowy WIARUSY Igołomia

 

STATUT

„Klubu Sportowego Wiarusy” Igołomia

 

Rozdział I

 

Nazwa, siedziba władz, charakter prawny, barwy, teren działania

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy „Wiarusy” Igołomia i w dalszej treści Statutu zwanej „Klubem”.

 

§ 2

Siedzibą Klubu – jest budynek klubu nr 269 położony na działce nr 853/3 w Igołomi.

 

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. Klub może przystępować do innych stowarzyszeń sportowych.

 

§ 4

Barwami Klubu są: czerwony, zielony, niebieski.

 

§ 5

Klub używa pieczęci prostokątnych z napisami:

Klub Sportowy „Wiarusy” Igołomia

Zarząd Klubu Sportowego „Wiarusy” Igołomia

Prezes Klubu Sportowego „Wiarusy” Igołomia.

 

§ 6

Klub zajmuje się organizowaniem i propagowaniem sportu, kultury fizycznej i turystyki na terenie Gminy.

 

Rozdział II

 

Cel i środki działania.

 

§ 7

Klub prowadzi działalność sportową, kulturalną i wychowawczą w celu:

1) zapewnienia młodzieży i dorosłym możliwości udziału: w zajęciach kultury fizycznej, zawodach sportowych,turniejach, turystyce stanowiących formę czynnego wypoczynku.

2) kształtowania u członków wysokich wartości moralnych, kultury fizycznej oraz integracji z sołectwem Igołomia.

 

§ 8

 

Dla osiągnięcia celów wyrażonych w § 7 Klub może:

1) organizować i prowadzić sekcje różnych dyscyplin sportowych.

2) organizować szkolenia sportowe

3) organizować imprezy (zawody sportowe) , obozy sportowe a także brać udział w imprezach i zawodach organizowanych przez inne powołane do tego organizacje.

4) propagować wśród społeczeństwa kulturę fizyczną i sport

5) podejmować inne środki i przedsięwzięcia dla realizacji statutowych celów.

 

Rozdział III

 

Członkowie Klubu – prawa i obowiązki.

 

§ 9

 

1.Członkiem Klubu może być każdy obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych, jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania.

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do Klubu z tym, że do Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani tylko pełnoletni członkowie.

3. Małoletni poniżej 16 lat, z zgodą przedstawicieli ustawowych, mogą należeć do Klubu, jednakże bez prawa do udziału w głosowaniach na Zebraniu Klubu oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

 

§ 10

Osoby prawne, deklarujące pomoc finansową mogą być członkami wspierającymi Klubu. Osobie fizycznej lub prawnej, które uznające cele Towarzystwa w sposób szczególny przyczyniają się do jego rozwoju lub posiadają wybitne zasługi w działaniach zgodnych z celami Klubu może zostać przyznany tytuł Honorowego Członka Klubu Sportowego Wiarusy Igołomia. Do członków wspierających i osób, którym przyznany został tytuł Honorowego Członka Klubu Sportowego Wiarusy Igołomia stosuje się postanowienia niniejszego Statutu, dotyczące członków tylko w zakresie przewidzianym w tych postanowieniach.

 

§ 11

1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest uiszczenie wpisowego w wysokości ustalonej przez Zebranie Klubu oraz złożenie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię, nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu oraz gdy przystępującym jest osoba prawna zakres deklarowanej pomocy dla Klubu.

2. Decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków oraz w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd Klubu.

3. Tytuł Honorowego Członka Klubu Sportowego Wiarusy Igołomia przyznaje zebranie Klubu na wniosek Zarządu Klubu.

 

§ 12

Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zebranie Klubu uchwały o przyjęciu . Założyciele Towarzystwa, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację staja się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o rejestracji.

 

§ 13

1. Członek Klubu ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do Władz Klubu

2) uczestniczyć w Zebraniach Klubu i jego sekcji

3) nosić znaczek klubowy

4) poddawać ocenie działalność Klubu i jego władz, także wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Klubu

5) korzystać z urządzeń Klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu

6) reprezentować barwy Klubu w zawodach i imprezach sportowych

 

2. Członek Honorowy i Członek Wspierający mają prawo uczestniczyć w Zebraniu Klubu bez prawa głosu, poddawać ocenie działalność Klubu oraz wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Klubu. Członek Honorowy dodatkowo ma prawo do noszenia znaczka klubowego.

 

§ 14

1. Do obowiązków członków Klubu należy:

1) branie czynnego udziału w pracach Klubu

2) przestrzeganie postanowień Statutu Klubu , regulaminów i uchwał władz Klubu

3) regularne opłacenie składek członkowskich

4) dbanie o stałe podnoszenie swego poziomu sportowego i etycznego

5) ochrona własności Klubu i walka z przejawami marnotrawstwa

6) godne reprezentowanie barw Klubu

 

2. Członek Wspierający ma obowiązek rzetelnego wywiązywania się wobec Klubu z deklarowanej pomocy.

 

§ 15

Członkostwo Klubu ustaje na wskutek:

1) wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu

2) wykluczenia z Klubu decyzją Zebrania Klubu, które może nastąpić w przypadku:

a) działania na szkodę Klubu

b) nieprzestrzegania postanowień Statutu i regulaminów

c) nie opłacania składek członkowskich przez okres 3-ch miesięcy

 

3) zwolnienia udzielonego przez Zarząd Klubu w przypadku zmiany barw klubowych przez zawodnika, po uregulowaniu przez niego zobowiązań wobec Klubu.

 

Rozdział IV

 

Władze Klubu

 

§ 16

Władzami Klubu są:

1) Zebranie Klubu

2) Zarząd Klubu

3) Komisja Rewizyjna

4) Sąd Koleżeński

 

§ 17

1) Zebranie Klubu jest naczelnym organem (władzą) Klubu.

2) Członkowie Wspierający mają prawo uczestniczyć w Zebraniu Klubu przez przedstawiciela . Pełnomocnictwo do reprezentowania Członka Wspierającego na Zebraniu Klubu powinno być udzielone na piśmie.

 

§ 18

Do kompetencji Zebrania należy:

1) wybór władz Klubu

2) rozpatrywanie działalności organów (władz) Klubu i udzielenie im absolutorium

3) uchwalenie zmian w Statucie Klubu

4) uchwalenie planów działalności Klubu i zaleceń dla władz Klubu

5) podejmowanie uchwał o nabycie lub zbycie nieruchomości

6) podejmowanie uchwał:

- o likwidacji Klubu

- o przystąpieniu Klubu do innych stowarzyszeń sportowych

7) nadawanie tytułu honorowego członka Klubu

8) podejmowanie decyzji w innych sprawach wniesionych przez władze Klubu

9) określenie wysokości składek członkowskich.

 

§ 19

Uchwały Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał w sprawach:

1) nadania lub pozbawienia godności członka honorowego Klubu,

2) zmiany Statutu,

3) likwidacji Klubu,

które wymagają większości 3 liczby członków obecnych na Zebraniu Klubu.

 

§ 20

Zebranie Klubu może być:

1) Sprawozdawcze zwoływane corocznie przez Zarząd.

2) Nadzwyczajne, zwoływane przez Zarząd w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia wniosku przez co najmniej 1/3 liczby członków, Zarząd lub Komisję Rewizyjną. Do jego kompetencji należy rozpatrywanie spraw dla których zostało ono zwołane.

 

§ 21

Zarząd Klubu.

Zarząd Klubu jest organem wykonawczym, kierującym działalnością Klubu.

 

§ 22

Zarząd Klubu składa się z 6 osób wybieranych przez Zebranie Klubu na okres 4 lat.

 

§ 23

Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie na zebraniu konstytucyjnym Przewodniczącego Zarządu (Prezesa) oraz dokonują podziału funkcji i zadań.

 

§ 24

Zarząd Klubu pracuje w oparciu o obowiązujące regulaminy i ustawy.

 

§ 25

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

1) Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.

2) Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu, zgodnie z wytycznymi Zebrania Klubu.

3) Ustalanie okresowych planów działania.

4) Ustalanie regulaminów

5) Składanie sprawozdań Zebrania Klubu.

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na 3 m-ce.

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.

 

§ 26

Komisja Rewizyjna.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybierana jest na okres 4 lat.

 

§ 27

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola działalności gospodarczo – finansowej Klubu,

2) kontrola opłacania składek członkowskich , oraz wpisowego,

3) składanie sprawozdań z działalności Zebrania Klubu,

4) stawianie wniosków o absolutorium dla Zarządu Klubu.

 

§ 27 a

Zarządowi Klubu i Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji do swego składu nowych członków w przypadku rezygnacji poszczególnych członków nie przekraczających 1 liczby pierwotnego składu.

 

§ 27 b

Dokooptowani członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej muszą być zatwierdzeni przez najbliższe Zebranie Klubu. W przypadku nie zatwierdzenia ich przez Zebranie Klubu, winno się dokonać uzupełniających wyborów.

 

§ 28

Sąd Koleżeński:

1) Sąd Koleżeński składa się z 3-ch członków wybieranych przez Zebranie Klubu. Sąd Koleżeński wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.

2) Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy załatwianie sporów powstałych pomiędzy członkami, a powstających w związku z działalnością stowarzyszenia.

3) Sąd Koleżeński działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

 

Rozdział V

 

Sekcja Sportowa Klubu.

 

§ 29

 

Zarząd Klubu powołuje sekcję sportową Klubu.

 

§ 30

Władzami sekcji są:

1) Zebranie członków sekcji.

2) Zarząd sekcji.

 

§ 31

Zebranie sekcji zbiera się co najmniej 2 razy do roku.

Zebranie sekcji może być zwoływane na polecenie Zarządu Klubu, z inicjatywy Zarządu sekcji, lub na żądanie 1/3 liczby członków sekcji.

 

§ 32

Zebranie sekcji sportowej:

1) wybiera Zarząd sekcji,

2) ustala plany działania sekcji,

3) uchwala wnioski kierowane do Zarządu Klubu.

 

§ 33

Zarząd sekcji składa się z kierownika sekcji, jego zastępcy, sekretarza, skarbnika i kapitana sportowego. Zarząd sekcji wybierany jest na okres 4 lat.

 

§ 34

Zarząd Sekcji:

1) kieruje działalnością sekcji,

2) realizuje plany ustalone przez zebranie sekcji,

3) podejmuje decyzje w sprawach sekcji nie zastrzeżone do kompetencji innych organów sekcji i klubu.

 

§ 35

Sekcje sportowe oraz ich zarządy działają zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Klubu.

 

Rozdział VI

 

Dochody i majątek Klubu. 

 

§ 36

Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości, wierzytelności i środki finansowe.

 

§ 37

Na dochody Klubu składają się :

1) składki członkowskie ,

2) wpisowe,

3) dotacje z budżetu gminy

4) innych dotacji i darowizn w tym dochody z reklam

5) dochodów z imprez sportowych i za wynajem obiektów,

6) dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 37a

Klub prowadzi działalność gospodarczą tj.

- działalność stadionów i innych obiektów sportowych

- pozostałą działalność związaną ze sportem, pozostałą działalność rekreacyjną

 

§ 38

1) O nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego, oraz zaciąganiu innych zobowiązań decyduje Zebranie Klubu.

2) Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Przewodniczącego Zarządu (Prezesa) lub Wiceprzewodniczącego Zarządu (Wiceprezesa) i innego członka Zarządu lub pełnomocnika Zarządu.

 

Rozdział VII

 

Zmiana Statutu i likwidacja lub rozwiązanie się Klubu.

 

§ 40

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Klubu większością 3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby upoważnionych do głosowania.

 

§ 41

Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.