Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /httpdocs/CMS/plugins/system/gcalendar/gcalendar.php on line 53

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /httpdocs/CMS/templates/feuerwehr/index.php on line 25
Przebudowa boiska 2018

Ogłaszamy przetarg na rozbudowę WOSiR!

PRZETARG NIEOGRANICZONY:

NR SPRAWY: 271.1.2017

08.09.2017R.

 

KLUB SPORTOWY "WIARUSY" IGOŁOMIA: Zamówienie pn. „Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej Wiejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „WIARUSY” dla Klubu Sportowego „WIARUSY” Igołomia”

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

 Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej Wiejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „WIARUSY” dla Klubu Sportowego „WIARUSY” Igołomia” 2. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej Wiejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „WIARUSY” Igołomia zlokalizowanej na działce nr 853/3 w miejscowości Igołomia, polegająca na:

a) budowie boiska treningowego do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej z bramkami, ogrodzeniem, piłkochwytami i wewnętrzną instalacją elektryczną oświetlenia;

b) budowie siłowni plenerowej (dwóch pylonów czterostanowiskowych);

c) budowie placu zabaw;

d) remoncie i przebudowie głównego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej z piłkochwytami;

e) budowie miejsc postojowych dla samochodów.

 

Załączniku można pobrać klikając w <link>

 

Przetarg: Dodatkowe wyjaśnienia

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym:

 

RZETARG NIEOGRANICZONY:

NR SPRAWY: 271.1.2017

08.09.2017R.

 

 

KLUB SPORTOWY "WIARUSY" IGOŁOMIA: Zamówienie pn.„Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej Wiejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „WIARUSY” dla Klubu Sportowego „WIARUSY” Igołomia”

oraz nadsyłanymi zapytaniami w poniższym pliku zawieramy odpowiedzi na Państwa zapytania.

 

Odpowiedzi można pobrać <tutaj>

Fragment projektu zagospodarowania <tutaj>

 

 

Przetarg: Dodatkowe wyjaśnienia #2

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym: 

RZETARG NIEOGRANICZONY:

NR SPRAWY: 271.1.2017

08.09.2017R.

  

KLUB SPORTOWY "WIARUSY" IGOŁOMIA: Zamówienie pn.„Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej Wiejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „WIARUSY” dla Klubu Sportowego „WIARUSY” Igołomia”

oraz nadsyłanymi kolejnymi zapytaniami w poniższym pliku zawieramy kolejne odpowiedzi na Państwa zapytania.

Plik z dodatkowymi wyjaśnieniami mozna pobrać <tutaj>

 

Ponadto informujemy iż z aktualizowany został załącznik nr 5 tj. projekt umowy który można pobrac <tutaj>

 

Przetarg: Zmiana terminu składania i rozpatrywania ofert

Ogłoszenie nr 500030828-N-2017 z dnia 19-09-2017 r.
Igołomia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 585537-N-2017 
Data: 08/09/2017 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
KLUB SPORTOWY "WIARUSY" IGOŁOMIA, Krajowy numer identyfikacyjny 356857905, ul. --  269, 32-126  Igołomia, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 510003560, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 122874007. 
Adres strony internetowej (url): www.wiarusy.eu 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-09-25, godzina: 09:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-09-27, godzina: 09:00, 

Przetarg - Zmiana terminu składania ofert!

Znak: 271.1.2017                                                                           Igołomia, dnia 25.09.2017r.

WYKONAWCY

STRONA INTERNETOWA

TABLICA OGŁOSZEŃ

 

 

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadania pn. „Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej Wiejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „WIARUSY” dla Klubu Sportowego „WIARUSY” Igołomia” – postępowanie nr 271.1.2017.

 

Zamawiający (Klub Sportowy „WIARUSY” Igołomia) informuje, że  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” zamieszcza uaktualniony przedmiar robót (stanowiący Zał. Nr 8 do SIWZ 271.1.2017) w zakresie podania katalogowych podstaw wyceny, bez wprowadzania zmian w ilości nakładów.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 w/w ustawy Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert. W związku z powyższym ulegają modyfikacji następujące zapisy SIWZ:

a) rozdz. III SIWZ 271.1.2017 otrzymuje brzmienie:

„Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.      Oferty należy składać do dnia 29.09.2017r. do godziny 09:00 na adres:

Klub Sportowy „WIARUSY” Igołomia

32-126 Igołomia  nr 269

2.      Oferty zostaną otwarte w dniu 29.09.2017r. o godzinie 09:30,w siedzibie Zamawiającego.”

 

b) rozdz. XIX ust. 10 SIWZ 271.1.2017 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu w zaklejonej nienaruszonej kopercie z napisem: „Oferta - Przetarg nieograniczony pn. „Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej Wiejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „WIARUSY” dla Klubu Sportowego „WIARUSY” Igołomia” Nr sprawy: 271.1.2017  oraz: nie otwierać przed: 29.09.2017r. godz. 09:30”.

 

 

 

 

Niniejsze pismo staje się integralną częścią SIWZ 271.1.2017

 

Link do Biuletynu Zamówień Publicznych kliknij <tutaj>