Seniorzy - B klasa

Juniorzy

Trampkarze

Młodziki

Orliki I

Orliki II

Mapa strony - Gdzie jesteś

Nowy termin zebrania sprawozdawczo-wyborczego!

Zarząd Klubu Sportowego WIARUSY IGOŁOMIA  (Igołomia 269, 32 125 Wawrzeńczyce) zawiadamia wszystkich członków klubu, iż 20 czerwca 2020 r. o godz. 15:00 - I termin (15:30 - II termin) w budynku Klubu Sportowego WIARUSY IGOŁOMIA w Igołomi  odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Poprzedni termin ze względu na pandemię koronawirusa i nałożonych restrykcji został odwołany.


Uprzejmie prosimy Wszystkich Członków klubu, Zawodników, Rodziców, Sponsorów i Sympatyków naszego klubu o liczne przybycie na zebranie podczas, którego wybierzemy nowe władze na kolejne 4 lata. 

 

Poniżej zamieszczamy regulamin oraz proponowany porządek obrad.

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW KLUBU SPORTOWEGO WIARUSY IGOŁOMIA

 

Zarząd Klubu Sportowego WIARUSY IGOŁOMIA  (Igołomia 269, 32 125 Wawrzeńczyce) zawiadamia wszystkich członków klubu, iż 20 czerwca 2020 r. o godz. 15:00 - I termin (15:30 - II termin) w budynku klubu sportowego WIARUSY IGŁOMIA w Igołomi  odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zgodnie z poniższym porządkiem i regulaminem obrad:

1.    Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

2.    Wybór przewodniczącego obrad oraz powołanie protokolanta.

3.    Przedstawienie porządku obrad.

4.    Zatwierdzenie porządku obrad.

5.    Wybór komisji:

a.    mandatowo-skrutacyjnej

b.    uchwał i wniosków.

6.    Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu za okres 2016-2020 rok.

7.    Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019 przez Skarbnika klubu.

8.    Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

9.    Dyskusja.

10.Głosowanie nad

a.    podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności za okres 2016-2020 r.

b.    podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego zarządu za 2019 roku.

c.    udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu

11.Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

12.Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Klubu.

13.Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Klubu.

14.Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu – głosowanie.

15.Przerwa 10 minutowa.

16.Ogłoszenie wyników ukonstytuowanego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

17.  Przyjęcie wniosków komisji uchwał.

18.  Pytania i wolne wnioski.

19.   Zamknięcie obrad.

 

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓWKLUBU SPORTOWEGO WIARUSY IGOŁOMIA  W DNIU 20 MARCA 2020 r.

I. ZASADY OGÓLNE

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu Sportowego WIARUSY IGOŁOMIA  zwane dalej Walnym Zebraniem (WZ) obraduje na podstawie Statutu Klubu Sportowego WIARUSY IGOŁOMIA.

II. UDZIAŁ W WALNYM ZEBRANIU

Zarząd klubu informuje Członków Klubu o czasie, miejscu i porządku obrad WZ na 14 dni przed jego terminem poprzez zamieszczenie zawiadomienia wraz z porządkiem i regulaminem obrad na oficjalnej stronie klubu pod adresem www.wiarusy.eu   lub poprzez umieszczenie powyższych informacji na budynku klubu sportowego WIARUSY IGOŁOMIA.

Udział w Walnym Zebraniu biorą:

·         z głosem stanowiącym Członkowie Klubu.

·         z głosem doradczym – zaproszeni goście.

III. CHARAKTER I TRYB OBRAD WALNEGO ZEBRANIA

1.    WZ odbywa się 20 marca  o godz. 18:00 - I termin (18:30 - II termin) w budynku klubowym WIARUSY IGOŁOMIA.

2.    Obrady WZ otwiera Prezes Klubu.

3.    Do kierowania pracami WZ na wniosek Prezesa powołuje się w głosowaniu jawnym Przewodniczącego Obrad, który:

a)    kieruje obradami WZ,

b)    czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu i Porządku Obrad,

c)    podejmuje decyzje w sprawach trybu załatwiania zgłoszonych wniosków,

d)    udziela głosu osobom biorącym udział w dyskusji,

e)    zarządza głosowanie.

4.    Na wniosek Prezesa powołuje się Protokolanta obrad.

5.    Przewodniczący przedstawia do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu projekt porządku oraz projekt regulaminu obrad.

6.    Uchwały są skuteczne, jeżeli jest obecnych, co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie decyduje większość bez względu na ilość przybyłych członków.

 

IV. KOMISJE WALNEGO ZEBRANIA

1.    Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie 3 osób.

2.    Komisja Uchwał i Wniosków w składzie 3 osób.

3.    Komisje wybierają ze swoich składów Przewodniczących.

4.    Zadania Komisji :

a.    Mandatowo-Skrutacyjna - stwierdza prawomocność WZ oraz oblicza wyniki głosowania i podaje je do wiadomości,

b.    Uchwał i Wniosków – rejestruje i redaguje przekazane wnioski, opracowuje projekt Uchwał WZ.

5.    Udział w dyskusji.

a)    każdy uczestnik obrad Walnego Zebrania ma prawo zabrania głosu w dyskusji,

b)    w celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad czas poszczególnych wystąpień może być ograniczony,

c)    Przewodniczący obrad ma prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania poszczególnych wystąpień oraz udzielenia głosu w sprawach formalnych poza kolejnością.

 V. ZASADY WYBORÓW

1.    Zarząd liczy 6 członków.

2.    Komisja Rewizyjna liczy 3 członków.

3.    Prawo zgłaszania kandydatów na członków Zarządu Klubu oraz członków Komisji Rewizyjnej przysługuje Członkom WZ przy zachowaniu zasady, iż jeden członek ma prawo zgłosić jednego kandydata do Zarządu i Komisji Rewizyjnej z krótkim uzasadnieniem podawanej kandydatury.

4.    Każdy kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

a.    W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej niż to przewiduje statut klubu i niniejszy regulamin obrad Zarządza się głosowanie tajne przez złożenie kart do urny wyborczej.

b.    Członkowie winni skreślić dokładnie tylu kandydatów ilu zgłoszono ponad ustalone ilości członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

c.    Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.

d.    Lista do głosowania przekreślona w całości, bez odpowiedniej ilości skreśleń z dopisanymi nazwiskami lub zniszczona jest nieważna.

5.    W przypadku zgłoszenia ilości kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej mieszczących się w liczbach, które przewiduje statut klubu i niniejszym regulamin obrad zarządza się głosowanie jawne na tzw. listę poprzez podniesienie mandatu członka.

6.    Wybrani Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zwołają niezwłocznie zebranie w celu ukonstytuowania się.

 

VI. INNE USTALENIA

1.    Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie, a wynikłe w czasie trwania obrad rozstrzyga Walne Zebranie, zgodnie ze Statutem Klubu Sportowego WIARUSY IGŁOMIA.

2.    Przebieg zebrania jest protokołowany.

3.    Protokół podpisuje Przewodniczący oraz Protokolant Walnego Zebrania.

4.    Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Walnemu Zebraniu.

 

1.    Za Zarząd Klubu Prezes /-/ 

2.    Paweł Żabicki 

 

 

 

Komentarzy (0)

Cancel or